Tất cả
kunai lv49 full 12
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
cung lv60 vk13
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
tiêu lv70 gần full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
kiếm lv70
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
kunai lv59 full12
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
175,000đ
kiếm lv115 vk15
Cấp độ: 115
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
tieu lv69 gần full 14
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
đao lv110
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv80 sói 5*
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
210,000đ
tiêu lv69 xe máy 5* bốc đầu
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
cung lv59 vk12 acc 1nv
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
tiêu lv100
Cấp độ: 100
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kunai lv59
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv78 sx 5*
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv98 gần full 14
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
cung lv88 full 14 15 1 sx 1 sói 5*
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
330,000đ
kunai lv99 gần full 14 quần 9x ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv79 gần full 14
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ