Tất cả
kiếm lv69 gần full 12
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kunai lv69 gần full 12
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv59 full 14
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv62 vk12
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv90 kẹp kunai lv42 vk12 2 ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
cung lv98 gần full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv49 full 12
Cấp độ: 49
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv99 full 14 xắp có mắt
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv70 full 14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv72 vk12
Cấp độ: 72
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
kiếm lv80 vk13
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
cung lv88 vk14 sói 5* cs víp
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
330,000đ
tiêu lv90
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
đao lv48
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv80 vk14 mắt 3
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kunai lv80 full 14 mắt 2 600m yê ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv42 vk11
Cấp độ: 41
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai lv70 vk12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ